Algemene voorwaarden

Definities

Verkoper: Wonderewoonwereld.nl biedt verkopers een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers zijn onafhankelijke particulieren of ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun producten en de levering hiervan.

 

Koper: Een gebruiker van het Wonderewoonwereld.nl platform – particulier én zakelijk – die overgaat tot de aanschaf van een product: de door Wonderewoonwereld.nl aan de verkoper verstrekte persoonsgegevens van een koper.

 

Product: Ieder product, geaccepteerd door Wonderewoonwereld.nl voor aanbieding aan de koper op het Wonderewoonwereld.nl platform.

 

Content: De specificaties van producten binnen het Wonderewoonwereld.nl platform, bestaande uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties.

 

Shop: De voor de verkoper op het Wonderewoonwereld.nl platform aangemaakte pagina’s, waarop de verkoper zijn bedrijfsinformatie, logo, profiel en producten kan presenteren.

 

Koopovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen de verkoper en een koper vanwege de aanschaf door de koper van een product bij die verkoper via het Wonderewoonwereld.nl platform.

 

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst.

 

Verkoopprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW, eventuele

verzendkosten worden bij elk product apart vermeld.

 

Totaalprijs: De prijs voor het aangeboden product, inclusief BTW en eventuele verzendkosten.

 

Commissie: De door Wonderewoonwereld.nl aan de verkoper in rekening gebrachte commissie.

 

Toepasselijkheid en aanvaarding

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en aanbod van Wonderewoonwereld.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en Wonderewoonwereld.nl. Wonderewoonwereld.nl is gevestigd aan de Hillekensacker 1067, 6546KB in Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71659137.

Aanvaarding

Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van een eigen account op Wonderewoonwereld.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

Wijzigingen

Wonderewoonwereld.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien via de link op Wonderewoonwereld.nl.

 

Voorwaarden Verkopers

Verkopers op Wonderewoonwereld.nl zijn akkoord gegaan met aparte verkoopvoorwaarden, daarmee garanderen zij onder andere dat ze handelen volgens deze algemene voorwaarden. Daarnaast kunnen verkopers extra informatie over verzending en overige (retour)voorwaarden aan hun shop op Wonderewoonwereld.nl toevoegen. Dit kan belangrijke informatie zijn voor jouw keuze om het product aan te schaffen. We raden je aan deze door te nemen voordat je een bestelling plaatst.

 

Intermediaire positie

Zowel Koper als Verkoper erkennen dat Wonderewoonwereld.nl geen partij is bij een eventuele Koopovereenkomst waarbij Wonderewoonwereld.nl als intermediair is opgetreden en die producten omvat die op Wonderewoonwereld.nl aangeboden worden of werden aan het publiek.

 

Algemeen

Doel

Wonderewoonwereld.nl biedt verkopers een platform waar zij hun producten kunnen promoten en verkopen. De verkopers op Wonderewoonwereld.nl zijn onafhankelijke ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de levering van de producten en klantenservice. Wonderewoonwereld.nl heeft de aangeboden producten niet in bezit. Voor vragen en opmerkingen kan de koper via Wonderewoonwereld.nl contact opnemen met de verkoper.

 

Uitsluiting

Wonderewoonwereld.nl heeft het recht om gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website in het geval van misbruik en niet respectvol handelen of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en onderhavige algemene voorwaarden. Uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Wonderewoonwereld.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding op desbetreffende gebruiker te verhalen.

 

Jouw account

Account aanmaken

Een eigen account aanmaken op Wonderewoonwereld.nl is gratis en zonder enige verplichtingen. Met een eigen account kan de koper zijn of haar bestellingen nakijken, statussen volgen en berichten sturen naar verkopers. Het aanmaken van een eigen account is niet verplicht en men kan ook kopen op Wonderewoonwereld.nl als een gast. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een account op Wonderewoonwereld.nl.

Opzeggen account

Je kan je account ten allen tijden opzeggen via het contactformulier. Wonderewoonwereld.nl verwijdert daarna jouw account en je gegevens uit het systeem.

 

Account verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens in je account. Wonderewoonwereld.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatieverstrekking door gebruikers.

 

Plaatsen van producten

Soort producten

Producten die op Wonderewoonwereld.nl worden aangeboden, zijn door de verkoper zelf of gedeeltelijk ontworpen en/of gemaakt en/of vermaakt. Het is belangrijk dat de verkoper geen diensten of producten uit massaproductie aanbiedt. Handgemaakte producten uit derdewereldlanden en groeimarkten mogen niet worden aangeboden als ze niet afkomstig zijn uit eerlijke handel. Het bewijs moet je ons kunnen aanleveren indien wij daarom vragen.

 

Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten om een goede beoordeling mogelijk te maken. De afbeeldingen waar de verkoper gebruik van maakt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, of door functioneren van de site, binden de verkoper niet. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft, bijvoorbeeld een actie, of onder extra (retour- en verzend)voorwaarden geschiedt, dient dit nadrukkelijk door de verkoper te worden vermeld.

Prijzen:

De prijzen genoemd op de website zijn inclusief BTW. De verzendkosten staan apart vermeld in een tabel.

Taggen van een product

Als gebruiker heb je de mogelijkheid tags toe te voegen aan een product. Het is verboden om woorden te gebruiken die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk zijn. Dergelijke content wordt direct van de website verwijderd.

 

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Wonderewoonwereld.nl, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, software, formats en domeinnamen, berusten uitsluitend bij Wonderewoonwereld.nl, de verkopers of hun licentiegevers. Mocht je desondanks van mening zijn dat Wonderewoonwereld.nl teksten of afbeeldingen bevat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dan verzoeken wij dit direct aan Wonderewoonwereld.nl te melden zodat deze direct verwijderd kunnen worden.

 

Delen van de site

Het is verboden om de content van Wonderewoonwereld.nl of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van Wonderewoonwereld.nl.

Verantwoording intellectueel eigendom

Wonderewoonwereld.nl respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt haar verkopers hetzelfde te doen. Mocht je menen recht te bezitten op één van de getoonde producten of gebruikte content neem dan contact op met Wonderewoonwereld.nl.

 

Bestelling en levering

Betaling

Betaling van een product kan uitsluitend plaatsvinden aan Wonderewoonwereld.nl via iDeal & Creditcard. De dienst die Wonderewoonwereld.nl aan verkopers levert, bestaat onder andere uit het afhandelen van de betalingen. Wonderewoonwereld.nl betaalt de verkoper uit. Het is niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met een verkoper om buiten Wonderewoonwereld.nl om de producten te kopen.

 

Bevestiging Koopovereenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand nadat Wonderewoonwereld.nl je betaling heeft ontvangen en ter bevestiging een mail met de details van je bestelling naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft gestuurd. De bestelling is altijd in te zien in “Jouw Account”.

 

Verzending

Op Wonderewoonwereld.nl kun je tegelijkertijd bij meerdere shophouders kopen. Elke verkoper hanteert zijn eigen verzendmethode en -kosten. Deze staan vermeld bij het desbetreffende product.

Producten dienen binnen 2 werkdagen door de verkoper te worden verzonden, tenzij anders aangegeven op de productpagina, of anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij gepersonaliseerde producten). In sommige gevallen zijn de producten van zodanige omvang dat verzending op afspraak gebeurt. Dit dient duidelijk vermeld te staan bij het product.

 

De verkoper zal voor het verzenden van de bestelling zelf gebruik maken van de pakbon/factuur. De verkoper dient tevens duidelijk adres en contactgegevens van zichzelf te vermelden.

 

Problemen met verzending

Als een product langer dan de afgesproken termijn op zich laat wachten, kan de koper contact opnemen met de verkoper. Komen koper en verkoper samen niet tot een oplossing of laat het product langer dan twee weken op zich wachten, dan kan de koper via het contactformulier contact opnemen met Wonderewoonwereld.nl.

 

Annulering van een bestelling

Annuleren van een bestelling is mogelijk totdat de verkoper het product heeft verzonden. Daarna dient de koper het contactformulier in te vullen. Is annuleren nog mogelijk, dan betaalt Wonderewoonwereld.nl het totale bedrag van de bestelling (prijs van het product inclusief de verzendkosten) terug.

 

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Als koper heb je het recht een product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de koper het ontving en de koper Wonderewoonwereld.nl binnen de gestelde termijn van twee weken op de hoogte heeft gesteld. We gaan ervan uit dat de consument zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Wonderewoonwereld.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde producten. Na ontvangst van de retourinformatie heeft de koper 3 dagen om een product terug te sturen naar de verkoper, daarna vervalt de retouraanvraag.

 

Kosten Herroeping

De kosten voor het retourzendingen komen voor rekening van de koper, tenzij anders met de verkoper is overeengekomen. Binnen 20 dagen nadat het retourproduct door verkoper is ontvangen, zorgt Wonderewoonwereld.nl dat het aankoopbedrag weer op je rekening staat. Een verkoper kan ervoor kiezen hiervan af te wijken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een afhaalpunt waardoor de kosten voor rekening van verkoper komen.

 

Uitsluiting van Herroepingsrecht

Sommige producten zijn uitgesloten van retour, bijvoorbeeld producten die persoonlijk zijn gemaakt. Onderstaande producten komen hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking voor retour:

  • Gepersonaliseerde producten die speciaal op jouw verzoek gemaakt zijn, naar jouw specificaties;
  • Producten van persoonlijke aard, zoals lingerie;
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Informatie en gebruik gegevens

Gebruik gegevens koper:

De koper stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens door Wonderewoonwereld.nl aan de verkoper worden verstrekt in het kader van een bestelling. De verkoper zal uitsluitend gebruik maken van deze NAW-gegevens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. In het privacy-statement wordt beschreven hoe Wonderewoonwereld.nl met je persoonsgegevens omgaat. Onjuiste gegevens kunnen aangepast worden via Wonderewoonwereld.nl.

 

Melden van een product of shop

Het is mogelijk melding te maken van een product of shop aan Wonderewoonwereld.nl. Dit kunnen positieve, maar ook negatieve meldingen zijn, bijvoorbeeld als je verdachte, verboden of inbreuk makende producten of content (afbeeldingen, videomateriaal en teksten) ziet. Je kunt dan contact met ons opnemen via ons contactformulier. Wonderewoonwereld.nl zal naar aanleiding van de meldingen waar nodig actie ondernemen.

 

Vragen of klachten

Vragen en klachten over producten

Indien je vragen over een product hebt, kun je direct contact opnemen met de verkoper. Een verkoper dient ernaar te streven binnen 48 uur een reactie op je vraag te geven. Bij een een klacht over een ontvangen product of over de afhandeling van de bestelling, dient de koper bij voorkeur eerst contact met de verkoper op te nemen. Is dit niet naar voldoening, dan kan de koper via het contactformulier contact opnemen met Wonderewoonwereld.nl.

 

Vragen en klachten over de dienstverlening van Wonderewoonwereld.nl

Voor vragen en klachten over de dienstverlening kun je bij Wonderewoonwereld.nl terecht via het contactformulier. Wonderewoonwereld.nl zal ernaar streven binnen 24 uur een reactie te geven.

 

Aansprakelijkheid

Gebruik van de website

Wonderewoonwereld.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van Wonderewoonwereld.nl. Wonderewoonwereld.nl is niet aansprakelijk voor (en de gevolgen van) gedragingen van gebruikers (bezoekers, kopers en verkopers), het aanbod en content van de shops, juistheid van gegevens en uitspraken gedaan door gebruikers via het interne berichtensysteem.

 

Productaansprakelijkheid

Wonderewoonwereld.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de selectie van verkopers. Wonderewoonwereld.nl kan echter niet garanderen dat de producten van de verkopers voldoen aan de verwachtingen van gebruiker. Wonderewoonwereld.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van de producten. Voor dergelijke aanspraken dient men contact op te nemen met de verkoper van de desbetreffende producten. Mocht een koper een aanspraak op een verkoper hebben, worden we daarvan graag op de hoogte gesteld via het contactformulier.

 

Beperktheid

De aansprakelijkheid van Wonderewoonwereld.nl voor haar verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst met gebruiker is voorts beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het product waaruit het schade brengende feit is voortgevloeid.

 

Overige voorwaarden en bepalingen

Garanties

Wonderewoonwereld.nl biedt geen garanties met betrekking tot het functioneren van de site van Wonderewoonwereld.nl. Voorts is Wonderewoonwereld.nl te allen tijde gerechtigd de website te veranderen.

 

Nietigheid

Indien Wonderewoonwereld.nl een bepaling uit deze voorwaarden niet toepast, impliceert dit niet dat Wonderewoonwereld.nl afstand doet van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel van deze Wonderewoonwereld.nl gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van de gebruiksvoorwaarden onverlet.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nijmegen.